1. Algemene Voorwaarden H.I. Systems B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid en Rangorde

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen H.I. Systems B.V. (“HI-Systems”) en haar wederpartij (“Afnemer”) welke verband houden met de levering van software, applicaties, diensten en andere producten (tezamen: “Producten en/of Diensten”) door HI-Systems. In geval van strijdigheid van een bepa-ling uit deze algemene voorwaarden en een bepaling uit een tussen partijen te sluiten overeenkomst (een "Overeenkomst"), prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.

1.2 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waar door de Afnemer gebruik van wordt gemaakt en/of naar wordt verwezen, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 HI-Systems is gerechtigd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen zullen van toepas-sing zijn op bestaande Overeenkomsten na een door HI-Systems te bepalen aankondigingsperiode die niet korter zal zijn dan vier maanden. Indien de wijziging ten nadele van de Afnemer strekt en dit nadeel van dien aard is dat van hem in redelijkheid niet verlangd kan worden dat hij een Overeenkomst onder de gewijzigde voorwaarden voortzet, is Afnemer gedurende een maand na aankondiging van de wijziging gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

1.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.4, zijn afwijkingen van deze algemene voorwaarden slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6 De overeenkomst treedt in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen, correspondentie en overeenkomsten die hetzelfde onderwerp be-treffen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en Kenmerken

2.1 Alle aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Aanbiedingen zijn 30 kalenderdagen na de datum welke vermeld is op de aanbieding geldig. Tenzij in de aanbieding een specifieke geldigheidsduur is genoemd.

2.2 HI-Systems heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3 Door HI-Systems verstrekte voorbeelden, folders, omschrijvingen, fotografische afbeeldingen etc. zijn slechts benaderende beschrijvingen van de te leveren Producten en/of Diensten.


Artikel 3 Prijs

3.1 Alle in een Overeenkomst, offertes en folders genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.). Tenzij specifiek anders vermeld.

3.2 HI-Systems is gerechtigd jaarlijks met ingang van het nieuwe kalenderjaar de periodieke vergoedingen voor de Producten en/of Diensten te herzien overeenkomstig de verandering van het prijsindexcijfer voor de commerciële dienstverlening, zoals gepubliceerd in het Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gewijzigde prijs wordt berekend volgens de volgende formule: de gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die vier kalendermaanden voor de kalendermaand ligt waarin de prijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die zestien kalendermaanden ligt voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast.

3.3 Onverminderd het bepaalde in art. 3.2, is HI-Systems gerechtigd (eenmalige en periodieke) vergoedingen en tarieven van tijd tot tijd te wijzigen. Voor de toepassing van wijzigingen op bestaande Overeenkomsten geldt het bepaalde in artikel 1.4.

 

Artikel 4 Betaling

4.1 Tenzij anders overeengekomen, zullen eenmalige ver-goedingen door Afnemer worden betaald binnen 30 ka-lenderdagen na factuurdatum. Periodieke vergoedingen zijn jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd, waarbij geldt dat (i) betaling van de eerste periodieke vergoeding plaats dient te vinden in de maand volgend op de maand van (op)levering van de Producten en/of Dien-sten en (ii) betaling van de daaropvolgende periodieke vergoedingen plaats dient te vinden in de eerste maand voorafgaand aan het jaar waar de betaling betrekking op heeft.

4.2 Betaling kan slechts geschieden rechtstreeks aan HI-Systems op de door haar aan te wijzen bank- of girorekeningen.

4.3 Betalingen dienen te geschieden zonder opschorting, verrekening of korting tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Indien Afnemer niet tijdig de ver-schuldigde bedragen heeft betaald, is Afnemer direct in verzuim en zal Afnemer, zonder enige vorm van ingebrekestelling, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn.

4.4 In geval van vertraging of klacht van Afnemer, blijft Afnemer desondanks gehouden tot algehele en tijdige betaling.

4.5 Afnemer zal HI-Systems alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vergoeden.

4.6 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het innen van eventuele doorbelaste betalingen aan derden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen eventuele betalingen die Afnemer doorbelast aan verpleeg- en verzorgingstehuizen en/of thuiszorginstellingen die via Afnemer gebruik maken van de Producten en/of Diensten.

4.7 HI-Systems behoudt zich het recht voor haar dienstverlening op te schorten indien Afnemer niet voldoet aan haar betalingsverplichtingen op grond van een Overeenkomst.

 

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur. Na het verstrijken van de initiële duur wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de duur zoals opgenomen in de Overeenkomst, tenzij een partij middels een aangetekend schrijven aan de andere partij, zes maanden voor het verstrijken van de initiële of verlengde duur aangeeft een Overeenkomst te willen beëindigen.

 

Artikel 6 Intellectueel Eigendom

6.1 Alle intellectuele vermogensrechten op alle krachtens een Overeenkomst door HI-Systems en/of haar toeleve-rancier(s) ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten alsmede voorbereidend materiaal daarvan, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, berusten uitsluitend bij HI-Systems en/ of haar toeleverancier(s). Terzake de Producten en/of Diensten en digitaal opgeslagen documentatie verkrijgt Afnemer uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij Overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Bron-code(s) zullen onder geen beding aan Afnemer ter beschikking worden gesteld tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien HI-Systems bereid is zich te verbinden tot over-dracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor de Afnemer ontwikkelde Producten en/of Diensten, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op de Afnemer, tast dit het recht of de mogelijkheid van HI-Systems niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, materialen, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en of te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van HI-Systems aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de Afnemer zijn of worden gedaan.

6.3 Indien de intellectuele eigendomsrechten en rechten van knowhow op de Producten en/of Diensten bij een toeleverancier van HI-Systems berusten, garandeert HI-Systems dat zij een licentie bezit voor gebruik hiervan.

6.4 Afnemer erkent de rechten van HI-Systems en zal zich van iedere vorm van directe en indirecte inbreuk op deze rechten onthouden. In geval van inbreuk op de rechten van HI-Systems zullen alle daaruit voortvloeiende kosten en toegekende schadevergoedingen voor rekening van Afnemer komen.

6.5 Ten aanzien van de door HI-Systems geleverde Producten en/of Diensten, vrijwaart HI-Systems Afnemer van aanspraken van derden ter zake van een (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en/of know-how van die derden. HI-Systems verplicht zich in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en/of knowhow tot het op haar kosten treffen van alle maatregelen ter voorkoming van stagnatie bij Afnemer en tot beperking van de door Afnemer te maken extra kosten en/of te lijden schade.

 

Artikel 7 Gebruiksrechten

7.1 HI-Systems verleent aan Afnemer het recht op grond waarvan Afnemer bevoegd is gebruik te maken van de Producten en/of Diensten voor de duur van de Overeen-komst. Dit betreft een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de Pro-ducten en/of Diensten alsmede op nieuwe en verbeterde versies van de Producten en/of Diensten indien Af-nemer gerechtigd is tot de ontvangst daarvan op grond van een overeenkomst (het "Gebruiksrecht"). Het Gebruiksrecht omvat geen overdracht door HI-Systems aan Afnemer van octrooi-, auteurs- of merkenrechten op de Producten en/of Diensten.

7.2 Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toe-stemming van HI-Systems is het Afnemer niet toege-staan de Producten en/of Diensten anders te gebruiken dan door HI-Systems is bedoeld en is beschreven in de bij de Producten en/of Diensten behorende documenta-tie. In het bijzonder is het Afnemer niet toegestaan om de Producten en/of Diensten te koppelen met of te integreren in producten of diensten van Afnemer of van derden door het tot stand brengen of gebruiken van (soft-ware)interfaces of op welke wijze dan ook.

7.3 Afnemer zal de Producten en/of Diensten alleen gebruiken ten behoeve van zijn eigen organisatie in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, voor het beoogde doel en uitsluitend voor interne doeleinden. Afnemer mag uitsluitend eigen medewerkers gebruik laten maken van de Producten en/of Diensten. Afnemer staat ervoor in dat zijn medewerkers zich houden aan de op Afnemer rustende verplichtingen.

 

Artikel 8 Leveringstermijnen

Alle door HI-Systems genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van een Overeenkomst aan HI-Systems bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt HI-Systems niet in verzuim. Indien overschrijding van de leveringstermijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden om een passende oplossing te vinden.

 

Artikel 9 Oplevering en Acceptatie

9.1 De oplevering van de Producten en/of Diensten wordt geacht te zijn voltooid op het moment dat de Producten en/of Diensten aan Afnemer ter beschikking zijn ge-steld. De programmatuur wordt na oplevering geacht te zijn aanvaard indien geen acceptatietest plaatsvindt of indien deze wel heeft plaatsgevonden en de acceptatietest goed is verlopen.

9.2 Onverwijld doch minimaal binnen 14 kalenderdagen na-dat HI-Systems Producten en/of Diensten aan Afnemer ter beschikking heeft gesteld, zal Afnemer in overleg met HI-Systems desgewenst een acceptatietest doorvoeren. In het geval is overeengekomen dat HI-Systems gele-verde Producten en/of Diensten zal installeren en/of implementeren, zal Afnemer in overleg met HI-Systems onverwijld na installatie of implementatie een accepta-tietest uitvoeren.

9.3 Acceptatie van de geleverde Producten en/of Diensten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukke-lijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine gebreken, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten en/of Diensten redelijkerwijs niet in de weg staan.

9.4 Eventuele gebreken in de geleverde Producten en/of Diensten zullen door Afnemer binnen 15 kalenderdagen na aflevering, in het geval HI-Systems voor installatie c.q. implementatie heeft zorg gedragen, binnen 15 kalenderdagen na de installatie of implementatie, schrif-telijk aan HI-Systems worden gemeld. Van een gebrek in de Producten en/of Diensten is slechts sprake indien deze ten overstaan van HI-Systems kan worden gerepro-duceerd en objectief wordt aangetoond dat de bedoelde Producten en/of Diensten niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties.

9.5 Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen gebrek door Afnemer gemeld, dan gelden de geleverde Producten en/of Diensten als door Afnemer te zijn geac-cepteerd.

 

Artikel 10 Onderhoud en ondersteuning

10.1 Bepalingen ter zake uitvoering van onderhoud en ondersteuning zijn uitsluitend van toepassing indien partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen in een separate (service level) overeenkomst.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft het onderhoud en/of ondersteuning uitsluitend betrekking op de door ontwikkelde en geleverde Producten en/of Diensten van de laatste update of release. Indien is overeengekomen dat HI-Systems onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot maatwerk of applicaties uitvoert, is het gestelde in dit artikel 10 daarop gelijkelijk van toepassing.

10.3 In het kader van de onderhouds- en/of ondersteuningswerkzaamheden en indien overeengekomen tussen partijen, zal HI-Systems naar beste kunnen:

 • Afnemer informeren omtrent de beschikbaarheid van door HI-Systems ontwikkelde uitbreidingen en verbeteringen van de Producten en/of Diensten in de vorm van updates en releases;
 • aan Afnemer nieuwe releases van de Producten en/of Diensten verstrekken. Afnemer zal deze nieuwe releases na ontvangst (door HI-Systems laten) installeren.
 • op verzoek van de contactpersoon van Afnemer als genoemd in een Overeenkomst aan deze telefonische ondersteuning verstrekken bij het gebruik van de Producten en/of Diensten;
 • door Afnemer geconstateerde en door HI-Systems erkende gebreken in de geleverde Producten en/of Diensten trachten op te sporen en te herstellen in een volgende update;
 • Afnemer in kennis stellen van de uitgifte van releases teneinde hem in staat te stellen door aanschaf van die releases de functionaliteit van de Producten en/of Diensten te vergroten.

10.4 Buiten het onderhoud vallen andere werkzaamheden dan omschreven in artikel 10.3 en in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van:

 • het niet correct functioneren van de Producten en/of Diensten als gevolg van onvolkomenheden in apparatuur, of (systeem-)programmatuur waarop of in samenhang waarmee de bedoelde Producten en/of Diensten worden gebruikt;
 • het niet correct functioneren van de Producten en/of Diensten indien deze in samenhang met niet door HI-Systems geleverde of geadviseerde programmatuur wordt gebruikt;
 • gebruik van de Producten en/of Diensten in strijd met de bijbehorende documentatie of instructies van HI-Systems;
 • het niet correct functioneren van de Producten en/of Diensten als gevolg van onzorgvuldig beheer door Afnemer.

10.5 Desgewenst kunnen door HI-Systems (na overeenstemming) andere onderhoudswerkzaamheden als de hier-voor bedoelde werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie, aan de hand van de dan geldende tarieven.

10.6 Indien Afnemer niet gelijktijdig met het aangaan van een Overeenkomst tot ter beschikking stellen van de programmatuur/software een Overeenkomst voor onder-houd en/of ondersteuning is aangegaan, kan HI-Systems door Afnemer niet gehouden worden op een la-ter moment wel een dergelijke Overeenkomst aan te gaan.

10.7 HI-Systems verplicht zich naar beste vermogen fouten en storingen in de Producten en/of Diensten te herstellen. HI-Systems garandeert niet dat de Producten en/of Diensten zonder onderbreking of zonder fouten zal werken.

 

Artikel 11 Broncodebeheer

11.1 Teneinde de continuïteit van de door HI-Systems ter beschikking gestelde Producten en Diensten voor Afnemer te garanderen, heeft HI-Systems een escrowregeling ter bescherming van de broncode van de Producten en/of Diensten beschikbaar voor haar klanten. Afnemer zal, indien en voor zover van toepassing, tegen vergoeding van de daarvoor geldende tarieven toetreden tot de escrowregeling van Leverancier. Leverancier zal Nieuwe Releases en Nieuwe Versies van de Programmatuur eveneens in escrow geven. Leverancier is nimmer verplicht het gedeponeerde meer dan 2x per kalenderjaar te vervangen.

 

Artikel 12 Producten van toeleveranciers

12.1 Indien en voor zover HI-Systems programmatuur/software van derden aan Afnemer ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft de levering en het gebruik van deze programmatuur/software de leveringsvoorwaarden van die derden van toepassing, tenzij door HI-Systems nadrukkelijk anders aangegeven. Deze voorwaarden liggen voor Afnemer ter inzage bij HI-Systems en HI-Systems zal deze aan Afnemer op verzoek toezenden, mits zij niet reeds door HI-Systems zijn of worden verstrekt aan Afnemer bij levering van deze programmatuur/software. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Afnemer en HI-Systems om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

12.2 Artikel 12.1 geldt onverminderd indien de programmatuur/software van derden gezamenlijk met of geïncorporeerd in de Producten en/of Diensten van HI-Systems wordt geleverd.

12.3 HI-Systems accepteert in geen geval aansprakelijkheid voor gebreken, vertraging, of schade, hetzij direct, hetzij indirect, hetzij gevolgschade, veroorzaakt door deze pro-grammatuur/software van derden, tenzij en tot het bedrag dat die derde bereid is de aansprakelijkheid te aan-vaarden en de schade te vergoeden.

12.4 Ten aanzien van de in artikel 12.1 genoemde programmatuur/software van derden, blijft de respectievelijke derde de exclusieve eigenaar van alle rechten, inclusief de intellectuele eigendomsrechten op deze programmatuur/software.

 

Artikel 13 Wijzigingen, meerwerk en maatwerk

13.1 Indien HI-Systems op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer aan HI-Systems worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van HI-Systems. HI-Systems is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

13.2 Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties, als bedoeld in artikel 13.1, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Afnemer en HI-Systems kunnen worden beïnvloed.

13.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten zal HI-Systems Afnemer tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 HI-Systems aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

14.2 De totale aansprakelijkheid van HI-Systems wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of uit enige andere hoofde ontstaan, is (per gebeurtenis waarbij samenhangende gebeurtenissen tellen als één gebeurtenis) beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op garanties en vrijwaringverplichtingen van HI-Systems. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van één (1) jaar of langer, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) dat door Afnemer aan HI-Systems is betaald over het jaar voorafgaand aan het ontstaan van de schade. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan € 100.000 (honderdduizend euro) per gebeurtenis en € 450.000,- (vierhonderdvijftigduizend euro) in totaal. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van HI-Systems aan een Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed, indien Afne-mer een Overeenkomst heeft ontbonden;
 • de kosten die Afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat HI-Systems op een voor hem bindende leverdatum, behoudens het in artikel 18 bepaalde, niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of be-perking van schade, voor zover Afnemer aan-toont dat deze kosten hebben geleid tot beper-king van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

14.3 De totale aansprakelijkheid van HI-Systems voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken (software en bestanden daar niet onder begrepen) zal in geen geval meer bedragen dan EUR 1.000.000 (één miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

14.4 Indien als gevolg van een gebeurtenis meerdere afnemers of derden recht hebben op schadevergoeding worden de daaruit voortvloeiende vorderingen naar evenredigheid voldaan tot het in artikel 14.2 genoemde gezamenlijke maximum per gebeurtenis.

14.5 Aansprakelijkheid van HI-Systems voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

14.6 Afnemer vrijwaart HI-Systems tegen alle aanspraken van derden, die zijn gebaseerd op of verband houden met onjuistheden of gebreken in dan wel onvolledigheid van adviezen of diensten die Afnemer met behulp van de door HI-Systems geleverde Producten en/of Diensten heeft verstrekt of verleend.

14.7 De aansprakelijkheid van HI-Systems wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer HI-Systems on-verwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming, en HI-Systems ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HI-Systems in staat is adequaat te reageren.

14.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij HI-Systems meldt.

14.9 Buiten de in artikel 14.2 en 14.3 genoemde gevallen rust op HI-Systems geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, tenzij indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van HI-Systems of haar bedrijfsleiding.

 

Artikel 15 Gegevens en privacy

15.1 Afnemer staat ervoor in dat alle op hem rustende wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van patiënt- en persoonsgegevens (zoals onder andere op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens) stipt in acht zullen worden genomen en Afnemer vrijwaart HI-Systems voor alle aanspraken van derden die jegens HI-Systems mochten worden ingesteld wegens schending van die wettelijke voorschriften.

15.2 HI-Systems fungeert als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en zal de in het eerste lid aangeduide patiënt- en persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van Afnemer, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Afnemer zal HI-Systems desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop de Afnemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens

15.3 HI-Systems en voor haar werkzame personen zullen zich geen toegang verschaffen tot patiënt- of persoonsgegevens tenzij Afnemer daartoe opdracht geeft of dat strikt noodzakelijk is voor de oplossing van storingen en in redelijkheid niet van HI-Systems kan worden verwacht dat zij Afnemer eerst om uitdrukkelijke toestemming verzoekt. In dat laatste geval zal HI-Systems Afnemer achteraf informeren over die toegang en de noodzaak daartoe.

15.4 HI-Systems verplicht voor haar werkzame personen tot geheimhouding van patiënt- en persoonsgegevens waarvan zij tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

15.5 HI-Systems zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de patiënt- en persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

15.6 HI-Systems heeft gedurende de overeenkomst het recht tot inzage in de database van Afnemer, ten behoeve van de controle op het aantal extern ondersteunde eindge-bruikers. (Waaronder wordt verstaan maar niet beperkt tot verpleeg- en verzorgingstehuizen en/of thuiszorginstellingen en GGZ-instellingen)

 

Artikel 16 Beëindiging en Ontbinding

16.1 Indien een Overeenkomst welke naar haar aard en in-houd niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd.

16.2 Tussentijdse opzegging van een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en/of die naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, is uitgesloten (zo-ver van toepassing: in afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 BW). Tenzij anders overeengekomen, kan opzegging alleen geschieden tegen het einde van de overeengekomen (verlengde) duur.

16.3 Tenzij anders vastgelegd in een Overeenkomst, geldt een opzegtermijn van zes maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, bij aangetekend schrijven. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

16.4 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo ge-detailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke in onderling overleg bepaalde termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit een Overeenkomst.

16.5 Elk der partijen kan een Overeenkomst zonder ingebre-kestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangegeven, indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. HI-Systems is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Afnemer vervalt het recht tot gebruik van de Producten en/of Diensten van rechtswege per datum faillissement.

16.6 Indien Afnemer op het moment van de ontbinding als be-doeld in dit artikel 17 reeds prestaties ter uitvoering van een Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze presta-ties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Af-nemer bewijst dat HI-Systems ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die HI-Systems vóór de ontbinding en/of daarna heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van een Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op en vanaf het moment van de ontbinding direct opeisbaar. De overeengekomen vergoeding voor de resterende termijnen van een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, worden door beëindiging ineens opeisbaar ver-schuldigd indien de tussentijdse beëindiging niet aan HI-Systems toerekenbaar is.

16.7 Alle bepalingen ten aanzien van betaling, geheimhouding, niet-overname personeel, beperking van de aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, vrijwaring in geval van inbreuk op rechten van intellectuele eigendom, afstand, overdracht, (ver)nietig(baar)heid en ongeldigheid, blijven ook na de beëindiging van één of meerdere Overeenkomst(en) van kracht.


Artikel 17 Overmacht

17.1 De verplichting tot nakoming van de Overeenkomst door één van beide partijen zal met een redelijke periode worden verlengd indien nakoming door die partij wordt ver-hinderd door overmacht. Onder Overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog of daarmee verband houdende omstan-digheden, staat van beleg, blokkade, sabotage, natuurrampen waaronder begrepen overstroming, brand en vorst, overheidsmaatregelen, werkstakingen, lock-outs, bedrijfsstoringen, transportmoeilijkheden, niet beschikbaarheid van of storingen in telecommunicatie- of energienetwerken van derden of problemen bij de levering van producten of diensten door fabrikanten en andere toeleveranciers, ziekte van personeel, solvabiliteits- en/of liquiditeitsproblemen of faillissement van derden. De bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst ontstaat pas indien de overmachtsituatie ten minste zes (6) maanden heeft geduurd of wanneer redelijkerwijs vast staat dat deze tenminste zes (6) maanden zal gaan duren.

17.2 In geval van overmacht dient de ene Partij de andere Partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van die overmacht en de andere Partij alle in die context re-levante informatie te verschaffen.


Artikel 18 Niet-overnamebeding

Beide partijen zullen gedurende de looptijd van de gesloten Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Tevens zal Afnemer geen medewerker(s) in dienst nemen of anderszins voor zich laten werken die door een klant van HI-Systems, die een soortgelijk systeem gebruikt, ter beschikking worden gesteld om te ondersteunen bij de in gebruik name van de Producten en/of Diensten, binnen een jaar nadat de invoering of ondersteuning heeft plaatsgevonden, tenzij goed zakelijk overleg heeft plaatsgevonden met de klant die de medewerker(s) ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 19 Overdracht en uitvoering door derden

19.1 Het is Afnemer niet toegestaan om rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van HI-Systems. Onder overdracht wordt in dit verband mede verstaan de directe of indirecte overdracht van (het merendeel van) de zeggenschap in de onderneming van Afnemer.

19.2 HI-Systems is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen. HI-Systems is tevens gerechtigd de Overeenkomst zonder toestemming van Afnemer over te dragen aan een andere vennootschap binnen de groep van vennootschappen waar HI-Systems deel van uit maakt.

19.3 Het is HI-Systems toegestaan om bij de uitvoering van een Overeenkomst gebruik te maken van (de diensten van) derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Het eventuele gebruik van (de diensten van) derden, laat de aansprakelijkheid van HI-Systems voor de nakoming van de krachtens een Overeenkomst op hem rustende verplichtingen onverlet.

 

Artikel 20 Vertrouwelijke informatie

20.1 Beide partijen nemen strikte geheimhouding in acht ten aanzien van informatie over elkaars organisatie en de werking van de Producten en/of Diensten en andere in het kader van een Overeenkomst door de andere partij verstrekte vertrouwelijke informatie.

20.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HI-Systems zal Afnemer vertrouwelijke informatie, welke hem ter beschikking staat niet aan derden ter beschik-king stellen en aan zijn personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van een gesloten overeenkomst.

20.3 Afnemer zal zijn personeel en eventuele in te schakelen derden verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.

20.4 HI-Systems kan melding maken bij de bevoegde autoriteiten indien zij constateert dat de Producten en/of Diensten worden gebruikt voor het plegen van strafbare of onrechtmatige feiten.

 

Artikel 21 Toepasselijk Recht

21.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uit-sluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

21.2 Alle geschillen ter zake van deze Overeenkomsten en/of ter zake van deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies zijn overeenkomen.