POLIKLINISCH EN KLINISCH ELECTRONISCH VOORSCHRIJVEN (EVS) IN MEDICATIEPROFIEL EN  -DOSSIER

REGISTREREN EN TOEDIENEN VOOR DE VERPLEGING (TDR)

 VOORBEREIDEN THUIS- & ONTSLAGMEDICATIE  EN ELEKTRONISCH VERSTUREN RECEPTEN NAAR OPENBARE APOTHEEK

KLINICOM | HET SLEUTELSTUK VOOR VERANTWOORDE ZORG

Als zorginstelling streeft u naar het leveren van verantwoorde zorg. Een betrouwbaar en veilig elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) is hierin een belangrijk sleutelstuk. Met Klinicom kunt u binnen uw zorginstelling veilig, zorgvuldig en volgens de wettelijk vastgestelde richtlijnen medicatie voorschrijven aan de patiënt. Onveilige situaties die tijdens het voorschrijven kunnen optreden worden onmiddellijk gesignaleerd. Dit gebeurt door een continue medicatiebewaking op eventuele contra-indicaties, interacties en overgevoeligheidsreacties in combinatie met de kenmerken van de patiënt. Daarnaast biedt het artsen, medisch specialisten of andere gemandateerde voorschrijvers ondersteuning bij complexe medicatiebeslissingen, voor een optimale borging van de medicatieveiligheid, zowel in klinische als poliklinische setting.

HET LANDELIJK SCHAKELPUNT VOOR EEN OPTIMAAL VERTREKPUNT

De patiënt is steeds minder één op één gekoppeld aan een fysiek(e) instelling of ziekenhuis. Toch wordt van elke zorgverlener verlangd te allen tijde over een compleet en actueel medicatieoverzicht te beschikken. Een consequente medicatiebewaking in Klinicom en Zamicom begint zodoende bij een zorgvuldig verkregen medicatiebeeld. Het Landelijk Schakelpunt (LSP), helpt u hierbij. Via onze LSP-module haalt u de actuele, beschikbare medicatie- en ICA-gegevens op en slaat deze op in het medicatiedossier van de patiënt. De verkregen gegevens vormen een optimaal vertrekpunt voor de voorbereiding op elke klinische opname of een poliklinisch consult.

IN COMBINATIE MET ZAMICOM

Het proces tussen het moment van voorschrijven en de verstrekking of toediening van medicatie wordt primair gefaciliteerd door Zamicom, het ziekenhuisapotheek informatiesysteem (ZAIS). Binnen Zamicom vindt beoordeling en bijsturing plaats van de voorlopige medicatie voorschriften, niet alleen voorafgaand en tijdens de opname, maar ook bij het ontslag. Daarnaast wordt de medicatie via Zamicom ook daadwerkelijk gedistribueerd of extern beleverd.

Door onze jarenlange expertise in het domein medicatiemanagement, beschikt u met Klinicom en Zamicom over een specialistisch en uiterst veilig medicatiesysteem, waarbij medicatie- en patiëntveiligheid onze ‘key area of responsibility' is.

COMPLEET MET TOEDIENREGISTRATIE

Klinicom biedt u ook de mogelijkheid om met behulp van de geïntegreerde toedienregistratie alle toedieningen elektronisch vast te leggen van klinisch opgenomen patiënten. Hierdoor is te allen tijde inzichtelijk welke medicatie wanneer is toegediend en wie de toediening heeft geregistreerd. Binnenkort wordt deze module uitgebreid met de MedEye Nurse interface. Met de MedEye Nurse scanner scant u voorafgaand aan de toediening de medicatie, om te verifiëren of deze correct zijn. De scan van de toediening wordt vervolgens naar Klinicom gestuurd. Hiermee heeft u alle informatie over de toedieningen in één dossier paraat. 

Modules

AORTA / LANDELIJK SCHAKELPUNT (LSP)

BEREIDINGEN OP NAAM (CYTOSTATICA)

TOEDIENREGISTRATIE (TDR)


Interfaces

EDIFACT

Vanuit Klinicom direct een elektronisch recept versturen naar de openbare apotheek.

EPD/ECD

Altijd de actuele medicatiegegevens  in uw EPD/ECD tonen, dan wel wijzigen met deze front-end of back-end interface.

HL7 ADT

Patiëntenregistratie interface tussen het ziekenhuis informatie-systeem (ZIS) en Klinicom.

HL7 LAB

Bij voorschrijven, verwerken en controleren van medicatieopdrachten altijd direct de relevante labwaarden inzichtelijk.

MEDEYE NURSE

Medicatie scannen en controleren voorafgaand aan de daadwerkelijke toediening.


ODBC

Verzamel alle gewenste informatie uit de Klinicom database voor management informatie tools (BI).